- sporządzanie opinii i ekspertyz dendrologicznych

- inwentaryzacja terenów zielonych

- projektowanie i wykonanie nasadzeń

- aranżacja ogrodów i terenów zieleni